ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R
Firma KZWM Ogniochron S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby KZWM Ogniochron S. A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I Gospodarka wiedzy

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału firmy KZWM Ogniochron S.A., do prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacji w zakresie środków gaśniczych.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe projektu:

- utworzenie infrastruktury B+R, umożliwiającej realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych na potrzeby firmy oraz oferowanych komercyjnie,

- wyposażenie infrastruktury B+R w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą zapewniającą najwyższe standardy otrzymywanych wyników badań,

- zbudowanie zespołu badawczego złożonego z wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych, których umiejętności, doświadczenie pozwolą na realizację różnego rodzaju prac badawczych.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu powstanie jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą i sprzęt umożliwiający przeprowadzenie najbardziej zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w branży przeciwpożarowej, powstałych w wyniku realizacji prac B+R ujętych w agendzie badawczej.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie zatrudnienie, w tym zwiększy się liczba zatrudnionych naukowców.

Wartość kosztów ogółem: 8 598 630,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 807 040,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 163 168,00 zł


© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl