CZĘSTE PYTANIA (FAQ)PYTANIE
Czy możliwa jest eksploatacja agregatów gaśniczych AP-25z i AP-50z produkowanych przed 2002 r.?

ODPOWIEDŹ
W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące agregatów AP 25 i 50z wyprodukowanych przed 2002 r. wyjaśniamy:

1. Wszystkie agregaty gaśnicze zgodnie z przepisami o certyfikacji wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać certyfikat CNBOP w Józefowie.

2. Zgodnie z wymaganiami w przypadku napraw agregatów należy stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze, które producent zastosował do danego typu agregatu.

3. Zgodnie z wymaganiami producentów proszków gaśniczych po 5 latach eksploatacji należy wymienić proszek gaśniczy na nowy. W agregatach produkowanych przed 2002r. stosowano środki gaśnicze o nazwie LB -2, LB-1, LB-3 , Polenit W lub Polenit F. Środki tego typu od kilku lat nie są dostępne na rynku, a ze względów prawnych nie ma możliwości zastąpienia ich innymi środkami gaśniczymi bez konieczności wykonania nowych certyfikatów w CNBOP. Ponieważ nie można odtworzyć wzorca zatwierdzonego przez CNBOP ww. agregaty należy złomować zgodnie z warunkami Ustawy o odpadach.

PYTANIE
Jak należy postępować z agregatami gaśniczymi na dwutlenek węgla (tzw. AS – agregaty śniegowe)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z wymogami Ustawy o certyfikacji wyrobów służących ochronie ppoż. gaśnice i agregaty gaśnicze w trakcie napraw należy poddać czynnościom przywracającym im „wzorzec” jaki został przedstawiony do certyfikacji w CNBOP w Józefowie. Dotyczy to części zamiennych, zaworów, głowic, węży jak również rodzaju i ilości środka gaśniczego. Brak możliwości przywrócenia „wzorca” powoduje konieczność wycofania danego typu urządzenia.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku agregatów gaśniczych typu ASL 12, 20, 30, 60 i 120,w których wykorzystano zbiorniki o ciśnieniu próbnym 19 MPa. Po zmianie Ustawy o Dozorze Technicznym w 2003 r. zmieniła się wielkość napełnienia tych zbiorników. Zgodnie z nowymi wymaganiami zbiorniki otrzymały następujące wielkości napełnień:


L.P.Dotychczasowa wielkość napełnianiaWielkość napełniania po badaniach UDTMaksymalny dopuszczalny ubytek wagi
1.6 kgmaks. 5,50 kg- 0,2 kg
2.20 kgmaks. 18,00 kg- 0,35 kg
3.30 kgmaks. 26,40 kg- 1,0 kg


Z powyższej tabeli wynika jednoznacznie, że po badaniach UDT agregaty ze zbiornikami o ciśnieniu próbnym 19 MPa nie spełniają wymagań normy PN-88/ M-51072 w zakresie wielkości ładowania. W związku z tym należy je wycofać z dalszej eksploatacji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o odpadach.


PYTANIE
Jakie procedury obowiązują przy wyposażaniu obiektów w gaśnice przewoźne stale będące pod ciśnieniem?

ODPOWIEDŹ
Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym oznakowanym znakiem CE i wprowadzona do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz.U. Nr 263, poz. 2200). Zbiornik gaśnicy podlega dozorowi technicznemu. Forma dozoru - dozór pełny. Okres eksploatacji gaśnic ustala się na 25 lat, pod warunkiem wykonania badań okresowych przez inspektora UDT po 20 latach. W czasie eksploatacji gaśnica przewoźna podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad gaśnicą, jako urządzeniem ciśnieniowym zaleca się:
  • co rok - oględziny zewnętrzne zbiornika,
  • co 5 lat - oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.
Oględziny może wykonać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy. W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych, jako niedopuszczalne zbiorniki (gaśnice) należy złomować lub zgłosić do UDT celem wykonania dozoru pełnego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji, gaśnice przewoźną należy zgłosić do właściwego terenowo oddziału UDT celem wydania decyzji zezwalającej na eksploatację dołączając deklarację zgodności i instrukcję eksploatacyjną.

Gaśnicę przewoźną z butlą zasilającą należy zgłosić do właściwego terenowo oddziału UDT celem wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MG z dnia 09 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1269) lp. 62 w załączniku.PYTANIE
Jakie procedury obowiązują przy wyposażaniu obiektów w gaśnice przewoźne stale będące pod ciśnieniem o pojemności wodnej powyżej 6 dm3 ?

ODPOWIEDŹ
Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym oznakowanym znakiem CE i wprowadzona do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz.U. Nr 263, poz. 2200).
Zbiorniki gaśnic stale będące pod ciśnieniem o pojemności wodnej zbiornika powyżej 6 dm3 podlegają dozorowi technicznemu. Forma dozoru - dozór pełny. Okres eksploatacji gaśnic ustala się na 25 lat, pod warunkiem wykonania badań okresowych przez inspektora UDT po 20 latach. W czasie eksploatacji gaśnica przenośna podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad gaśnicą, jako urządzeniem ciśnieniowym zaleca się:
  • co rok - oględziny zewnętrzne zbiornika,
  • co 5 lat - oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.
Oględziny może wykonać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy. W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych, jako niedopuszczalne zbiorniki (gaśnice) należy złomować lub zgłosić do UDT celem wykonania dozoru pełnego.

Gaśnice z ładunkiem zasilającym zostały zakwalifikowane do dozoru uproszczonego. W związku z tym badania ciśnieniowe wykonane są tylko w trakcie produkcji, a w eksploatacji wykonuje się oględziny zewnętrzne i wewnętrzne przez konserwatora z autoryzowanego przez nas zakładu serwisowego.


© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl