CZĘSTE PYTANIA (FAQ)PYTANIE
Jaka forma dozoru technicznego obowiązuje dla gaśnic przenośnych i przewoźnych x oraz z ?

ODPOWIEDŹ
Gaśnice przenośne i przewoźne stale będące pod ciśnieniem (x) oraz gaśnice nie będące pod ciśnieniem zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (z) podlegają pod dozór uproszczony. Oznacza to, że przed rozpoczęciem eksploatacji nie ma potrzeby zgłaszania do UDT gaśnic przewoźnych jak również nie ma wyznaczonych terminów badań ciśnieniowych zarówno dla tych gaśnic jak również dla gaśnic przenośnych. Wyjątek stanowią gaśnice przenośne i przewoźne na sprężony CO2. Ten typ gaśnic eksploatujemy 10 lat, następnie należy je wycofać z eksploatacji i poddać badaniom ciśnieniowym w obecności inspektora UDT.

Biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa eksploatacji zbiorników ciśnieniowych gaśnice muszą być poddawane przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad gaśnicą, jako urządzeniem ciśnieniowym ustala się:
  • co rok - oględziny zewnętrzne zbiornika,
  • co 5 lat - oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.
Oględziny wewnętrzne może wykonywać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy. W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych, jako niedopuszczalne zbiorniki (gaśnice) należy złomować.

Procedurę reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 17 grudnia 2021 r., poz. 68), które weszło w życie w dniu 27 stycznia 2022 r.

PYTANIE
Czy możliwa jest eksploatacja agregatów gaśniczych AP-25z i AP-50z produkowanych przed 2002 r.?

ODPOWIEDŹ
W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące agregatów AP 25 i 50z wyprodukowanych przed 2002 r. wyjaśniamy:

1. Wszystkie agregaty gaśnicze zgodnie z przepisami o certyfikacji wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać certyfikat CNBOP w Józefowie.

2. Zgodnie z wymaganiami w przypadku napraw agregatów należy stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze, które producent zastosował do danego typu agregatu.

3. Zgodnie z wymaganiami producentów proszków gaśniczych po 5 latach eksploatacji należy wymienić proszek gaśniczy na nowy. W agregatach produkowanych przed 2002r. stosowano środki gaśnicze o nazwie LB -2, LB-1, LB-3 , Polenit W lub Polenit F. Środki tego typu od kilku lat nie są dostępne na rynku, a ze względów prawnych nie ma możliwości zastąpienia ich innymi środkami gaśniczymi bez konieczności wykonania nowych certyfikatów w CNBOP. Ponieważ nie można odtworzyć wzorca zatwierdzonego przez CNBOP ww. agregaty należy złomować zgodnie z warunkami Ustawy o odpadach.


PYTANIE
Jak należy postępować z agregatami gaśniczymi na dwutlenek węgla (tzw. AS – agregaty śniegowe)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z wymogami Ustawy o certyfikacji wyrobów służących ochronie ppoż. gaśnice i agregaty gaśnicze w trakcie napraw należy poddać czynnościom przywracającym im „wzorzec” jaki został przedstawiony do certyfikacji w CNBOP w Józefowie. Dotyczy to części zamiennych, zaworów, głowic, węży jak również rodzaju i ilości środka gaśniczego. Brak możliwości przywrócenia „wzorca” powoduje konieczność wycofania danego typu urządzenia.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku agregatów gaśniczych typu ASL 12, 20, 30, 60 i 120,w których wykorzystano zbiorniki o ciśnieniu próbnym 19 MPa. Po zmianie Ustawy o Dozorze Technicznym w 2003 r. zmieniła się wielkość napełnienia tych zbiorników. Zgodnie z nowymi wymaganiami zbiorniki otrzymały następujące wielkości napełnień:


L.P.Dotychczasowa wielkość napełnianiaWielkość napełniania po badaniach UDTMaksymalny dopuszczalny ubytek wagi
1.6 kgmaks. 5,50 kg- 0,2 kg
2.20 kgmaks. 18,00 kg- 0,35 kg
3.30 kgmaks. 26,40 kg- 1,0 kg


Z powyższej tabeli wynika jednoznacznie, że po badaniach UDT agregaty ze zbiornikami o ciśnieniu próbnym 19 MPa nie spełniają wymagań normy PN-88/ M-51072 w zakresie wielkości ładowania. W związku z tym należy je wycofać z dalszej eksploatacji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o odpadach.

© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl