Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

 

KZWM OGNIOCHRON S.A. udziela gwarancji na sprawne działanie gaśnic w okresie 36 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach eksploatacyjnych określonych
w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

 

KZWM OGNIOCHRON S.A. odpowiada za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

 

Warunkiem zachowania gwarancji jest poddawanie gaśnic corocznym przeglądom i i ew. innym wymaganym czynnościom serwisowym wykonywanym przez Autoryzowane Zakłady Serwisowe KZWM OGNIOCHRON S.A. Aktualny wykaz Autoryzowanych Zakładów Serwisowych jest dostępny na stronie internetowej www.ogniochron.eu

 

Z gwarancji wyłączone są następujące uszkodzenia:

- wszelkie uszkodzenia mechaniczne, w tym uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, czy niewłaściwego przechowywania,

- uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją użytkowania,

- uszkodzenia wynikłe z niewłaściwie przeprowadzanych czynności serwisowych gaśnicy lub wykonywanych przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień ani aktualnej Autoryzacji KZWM OGNIOCHRON S.A. na prowadzenie czynności serwisowych, konserwacji i napraw,

- uszkodzenia wynikłe po sprzedaży będące skutkiem zdarzeń losowych lub innych okoliczności, za które nie odpowiada ani producent ani sprzedawca.

 

KZWM OGNIOCHRON S.A. odmówi wykonania świadczenia gwarancyjnego jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie plomby, nieprzewidziana
w ramach czynności serwisowych ingerencja w gaśnicę, modyfikacja gaśnicy lub zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych.

 

W przypadku występowania z roszczeniami gwarancyjnymi użytkownik może dostarczyć wadliwe urządzenie do dowolnego, autoryzowanego przez KZWM OGNIOCHRON S.A. punktu sprzedaży lub punktu serwisowego. Pełna lista na www.ogniochron.eu.  Koszty transportu wadliwego urządzenia ponosi użytkownik. Wraz z wadliwym urządzeniem należy przedstawić paragon fiskalny lub fakturę zakupu.

 

Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Warunkach Gwarancji

Projekty Unijne