Dla akcjonariuszy

KZWM OGNIOCHRON S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów
tel.: +48 33 875 10 70
adres poczty elektronicznej: biuro@ogniochron.eu
adres internetowy: www.ogniochron.eu

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084681.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 551-20-57-431 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 4 800 000 złotych.

 

 


 

 

Zarząd KZWM OGNIOCHRON Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r.  poz. 1798, z późn. zmianami) wezwał wszystkich akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 83c w Andrychowie celem ich dematerializacji.

Projekty Unijne