SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

 

KZWM Ogniochron S.A. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

 

Cele szczegółowe:

         wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

         wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

         wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

         rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

         inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

 

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

         7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

         3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

         seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

         54 międzynarodowe wydarzenia targowe;

         usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

 

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

         1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;

         2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;

         3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;

         4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;

         5. Australia i Oceania: Australia;

         6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

 

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

Projekty Unijne