Kredyt na innowacje technologiczne

 

Firma KZWM Ogniochron S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji technologicznej w KZWM Ogniochron S.A.”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji gaśnic proszkowych o unikatowych charakterystykach techniczno-użytkowych.

Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na świecie (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) produktów - gaśnic proszkowych o unikatowych charakterystykach techniczno-użytkowych. Nowy produkt uzyska niespotykaną dotąd skuteczność gaśniczą oraz będzie posiadać najwyższą jakość, ekologiczność i bardzo atrakcyjny wygląd. Wnioskodawca prowadził prace we własnym zakresie, a ze względu na interdyscyplinarny charakter prac część zadań badawczych została zlecona przez Wnioskodawcę specjalistycznym jednostkom. Wnioskodawca posiada wyłączne prawa do wdrażanych wyników prac B+R.

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowanie potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest budowa hali oraz nabycie środków trwałych. 

Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji.

 

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni klientom niespotykane dotąd parametry techniczno-użytkowe gaśnic proszkowych. Nowy produkt uzyska niespotykaną dotąd skuteczność gaśniczą oraz będzie posiadać najwyższą jakość, ekologiczność i bardzo atrakcyjny wygląd. Jednocześnie

Wnioskodawca, dzięki niskim kosztom produkcji, będzie mógł oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla Wnioskodawcy realizacja niniejszego projektu będzie miała istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju Firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród producentów gaśnic.

 

Wartość projektu netto: 15 100 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 13 400 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 zł

 

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

 

  1. Zapytanie ofertowe nr OGN/PO/01/2017 z dnia 11.01.2017 r.

 

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr OGN/PO/01/2017 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do głębokiego tłoczenia korpusów.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 13.02.2017 r. do godz. 15.00

 

Pliki do pobrania:

-        zapytanie ofertowe nr OGN-PO-01-2017.pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP1 - GP-091-01. pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP2 - GP2-65-01. pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP6 - GP-51G.01.01. pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP9 - GP9-41-05. pdf (pdf)
-        formularz oferty.docx (docx)
-        zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (docx)
-        zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (docx)
-        zał. 3 podwykonawstwo.docx (docx)
-        zał. 4 powiązania.docx (docx)
-        zał. 5 zrealizowane dostawy.docx (docx)

 

 

         Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr OGN/PO/01/2017 z dnia 23.02.2017

 

 

         2. Zapytanie ofertowe nr OGN/PO/02/2017 z dnia 16.02.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr OGN/PO/02/2017 na dostawę, montaż i uruchomienie linii malarskiej wraz z myjnią wielokomorową.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 20.03.2017 r. do godz. 15.00


Pliki do pobrania:

-        zapytanie ofertowe nr OGN-PO-02-2017.pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP1 - GP-091-01. pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP2 - GP2-65-01. pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP6 - GP-51G.01.01. pdf (pdf)
-        rysunek korpusu GP9 - GP9-41-05. pdf (pdf)
-        formularz oferty.docx (docx)
-        zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (docx)
-        zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (docx)
-        zał. 3 podwykonawstwo.docx (docx)
-        zał. 4 powiązania.docx (docx)
-        zał. 5 zrealizowane dosatwy.docx (docx)

 

 

         Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr OGN/PO/02/2017 z dnia 18.04.2017

 

 

        3. Zapytanie ofertowe nr OGN/PO/03/2017 z dnia 13.03.2017 r.


Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr OGN/PO/03/2017 na budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 12.04.2017 r. do godz. 14.00


Pliki do pobrania:

-       zapytanie ofertowe nr OGN/PO/03/2017.pdf (pdf)
-       zał. 1 – formularz oferty (docx)
-       zał. 2 – wykaz osób (docx)
-       zał. 3 – wykaz wykonanych robót (docx)
-       zał. 4 – oświadczenie o braku powiązań (docx)
-       zał. 5 -  podwykonawstwo (docx)
-       zał. 6 – projekt umowy (pdf)
-       zał. 7 – pozwolenie na budowę (https://www.dropbox.com/sh/77f1hkek2xsjjy7/AAAZzDlmBVT7xBD2SOssxhnXa?dl=0)
-       zał. 8 – dokumentacja projektowa (https://www.dropbox.com/sh/77f1hkek2xsjjy7/AAAZzDlmBVT7xBD2SOssxhnXa?dl=0)

 

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK B wraz z instalacjmi wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017:

 

         Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr OGN/PO/03/2017 z dnia 19.05.2017

 

 

       4. Zapytanie ofertowe nr OGN/PO/04/2017 z dnia 15.05.2017 r.


Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr OGN/PO/04/2017 na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska spawalniczego.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 19.06.2017 r. do godz. 15.00


Pliki do pobrania:

-        zapytanie ofertowe nr OGN-PO-04-2017.pdf (pdf)
-        GP1 - rysunek. pdf (pdf)
-        GP2 - rysunek. pdf (pdf)
-        GP6 - rysunek. pdf (pdf)
-        GP9 - rysunek. pdf (pdf)
-        formularz oferty.docx (docx)
-        zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (docx)
-        zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (docx)
-        zał. 3 podwykonawstwo.docx (docx)
-        zał. 4 powiązania.docx (docx)

 

         Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr OGN/PO/04/2017 z dnia 17.07.2017